OFERTA

1. ROBOTY DROGOWE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 • rozbiórki nawierzchni bitumicznych
 • rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej
 • rozbiórki podbudów betonowych i tłuczniowych
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych


2. ROBOTY ZIEMNE

 • wykopy pod koryta dróg i ulic z wywozem urobku
 • wykopy pod fundamenty domów
 • niwelacja terenu i profilowanie
 • zagęszczanie gruntu walcami i zagęszczarkami
 • wykonywanie nasypów
 • profilowanie skarp mechanicznie łyżką skarpową
 • wzmacnianie gruntu oraz nasypów geotkaninami

3. WYKONANIE PODBUDÓW

 • tłuczniowych
 • betonowych , stabilizacja gruntu cementem
 • bitumicznych

4. WYKONANIE NAWIERZCHNI

 • z kostki betonowej wibroprasowanej
 • z płytek chodnikowych
 • z płyt drogowych
 • bitumicznych: warstwa wiążąca i ścieralna SMA
 • ustawianie krawężników betonowych, granitowych, obrzeży betonowych

5. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

 • alejki ogrodowe, chodniki, dojścia do domów
 • schody terenowe
 • murki z elementów betonowych
 • palisady
 • kwietniki
 • ogrodzenia
 • baseny ogrodowe

6. KSZTAŁTOANIE TERENÓW ZIELENI

 • ręczne i mechaniczne profilowanie terenu
 • zakładanie i pielęgnacja trawników
 • sadzenie krzewów i drzewek
 • zakładanie klombów kwiatowych

7. ODWODNINIE DRÓG, ULIC , PARKINGÓW I PLACÓW MANEWROWYCH

 • ustawianie odwodnień liniowych typu „ACO”
 • regulacja włazów kanalizacyjnych
 • regulacja ulicznych kratek ściekowych
 • wykonanie cieków z elementów betonowych i z kostki betonowej wibroprasowanej


WYNAJM SPRZĘTU DO ROBÓT DROGOWYCH I ZIEMNYCH

 

GRUNT

Usługi Drogowe
Jacek Toborek
 
ul. Zielona 1
48-100 Głubczyce
NIP 748-100-54-79

   tel. +48 796 315 886
  e-mail: grunt@o2.pl